Řečtí bohové

27. července 2007 v 15:34 |  Řecko a kočky,které tu žijí
..Na počátku byl Chaos, velký a temný. Pak se objevila Gaea, holá země a nakonec Eros -láska, která změkčuje srdce a jehož plodný vliv od té doby vládnul nad formováním bytostí a věcí. Z Chaosu se zrodil Erebus a noc, kteří se spojili a porodili Věčnost a Hemeru, den. Prvorozený syn Gaei Uraranus - obloha posetá hvězdami, kterého učinila seberovným ve své vznešenosti, takže ji věčně pokrýval. Pak stvořila vysoké hory a Pontus - neplodné moře s jeho harmonickými... (Hesiod)

Chaos- podle antické mytologie týkající se stvoření, byla na počátku velká tmavá a tichá propast, ze které byli pak stvořeny všechny věci. Podle Hesioda se z Chaosu vygenerovala pevná masa země, ze které vzrostla hvězdná nebe z mraky. Matka Země a otec Nebe zosobněné v Gaei a jejím potomkovi Uranovi (šlo o svazek matky a syna), byly rodičové Titánů. V pozdější teorii je Chaos beztvará hmota ze které se stvořil vesmír a harmonický pořádek.

Gaea Byla matkou a ženou Otce Nebe, Urana. Tito dva byli rodičemi prvních stvoření, Titánů, Kyklopů a Obrů - Hecatoncheires (stohlavé lidi). Uranus nenáviděl monstra, a to i když byli jeho dětmi, zamkl je na tajném místě v zemi. Gaea byla rozzuřená na tímto upřednostňováním a přiměla jejich syna Crona, aby svrhl svého otce. Cronos vykleštil Urana a z jeho krve vzrostla síla Obrů a tři pomstychtivé bohyně Erinye. Nejhroznějším monstrem a posledním potomkem Gaei byl Typhon - 100-hlavá příšera, která ačkoliv byla poražena bohem Diem, byla ponechána naživu, aby tavila lávové proudy na hoře Etna.

Tartarus -nejhlubší část podsvětí. Podle Hesioda by padající kovadlina potřebovala 9 dnů a nocí, aby spadla z nebe na zem a dalších děvět dnů a nocí, aby dopadla ze země do Tartaru.Tartarus vyrostl z Chaosu a je konečným místem pro zlé duše.Uranus vypověděl své děti Kyklopy a Hecatoncheiry právě sem, stejně tak jako to později uděla Zeus Titánům. Mezi dalšími slavnými obyvateli jsou také například Sisyphos, Ixion, Tantalos, Salmoneus, Tityus, Ophion a dcery Danau.

Eros Bůh lásky. Byl považován za milého a horlivého mladého muže, kterého pokoušela Pothos (touha) nebo Himeros. V pozdější mytologii ze zněj stal stálý průvodce své Matky Afrodity - bohyně lásky.

Erebus - zosobnění tmy podsvětí a potomek Chaosu. Později byl Erebus označován region pod zemí, přes který musí stíny projít, aby se dostali do Hádova Království . Často se také metaforicky ztotožňuje ze samotným Hádem.

Uranus + Gaea - zosobnění nebe - bůh nebes a jeho žena Gaea - bohyně země. Jejich dětmi jsou Hecatonchires, Kyklopové a Titáni.

Pontus - bůh moře

Kyklopové - tři synové Urana a Gaei: Arges, Brontes a Steropes. Kyklopové byly obří stvoření s jedním kulatým okem uprostřed čela. Pomáhali Diovi porazit jejich bratra Krona tím, že mu dělali jeho blesky. Vyrobili také Poseidonův trojzubec a Hádovu neviditelnou čepici.

Hecatonchires - tři synové Urana a Gaei: Briareus také nazýván Aegaeon, Cottus a Gyges ( Gyes). Byli obří a měli 50 hlav a sto rukou a v každé z nich ohromnou sílu. Pomáhali Diovi ve válce proti Titánům.

Cronus + Rhea - Kronos byl vládcem světa ve Zlatém věku.Byl jedním z 12 Titánů a nejmladším synem Urana a Gaei. Kronos a jeho královská sestra Rhea se stali rodičmi šesti z 12 bohů známých jako olympští bohové. Kronos byl varován, že bude svržen jedním ze svých dětí. Aby tomu předešel, spolkl svých prvních pět dětí hned po narození.Rhea toto počínání těžce nesla a když se jí narodilo šesté dítě - Zeus, zabalila do plenek kámen, který pak nechala Krona pozřít. Zeus se pak skrýval na Krétě a když byl starší, vrátil se a přinutil Krona vyvrhnout ostatní děti, které v něm mezitím vyrostli. Zeus a jeho sourozenci pak bojovali proti Kronovi a Titánům. Zeus zvítězil a Titáni byli svrženi do Tartaru - nejhlubší propasti v podsvětí.

Coeus + Phoebe - Coeus byl vzdělaný titán. Byl otcem Leto a manželem Phoebe.

Oceanus + Tethys - zosobnění širokého oceánu. Společně se svou ženou Tethys vytvořili řeky a šest tisíc potomků nazývaných Oceanidi. Vládl nad oceánem - velkou řekou kolem celého světa, který byl podle tehdejších představ plochým kruhem. Nymfami této velké řeky byly dcery - Oceanidi a bohy všech proudů na zemi synové - Oceanidi.

Hestia - panenská bohyně země. Byla symbolem domova a ochránkyně novorozeňat. Ačkoliv se vyskytuje jen v málo mýtech, většina měst měla veřejné místo, kde hořel její posvátný oheň.

Hades - stal se vládcem podsvětí a vládl nad mrtvými. Byl nenasytným bohem, kterého uspokojoval rostoucí počet jeho poddaných. Měl v oblibě všechny kteří zvyšovali počet mrtvých. Díky těžbě vzácných kovů ze země, byl také bohem bohatství. Jeho ženou byla Persephone, kterou Hádes unesl.
Podsvětí samo se často nazývalo Hádes. Bylo rozděleno na dvě sekce : Erebus, kam lidé odchzejí těsně po smrti a Tartarus - nejhlubší oblast, kde byli uvězněni Titáni. Bylo to šeré a nešťastné místo, obývané neurčitými formami a stíny. Byl hlídáno Kerberem - tříhlavým psem s dračím ocasem. Svět nahoře a v podsvětí oddělovali zlé řeky, přes kterou převážel starý převozník Charon duše na druhou stranu. Za tuto práci inkasoval drobné mince (ve starém Řecku se z tohoto důvodu vkládala zemřelým do úst mince).

Poseidon - Bůh moře. Jeho zbraní byl troujzubec, který dokázal roztřást zem a rozbít cokoliv.Co do síly byl po Diovi druhým nejsilnějším bohem na Olympu. a dně oceánu měl obdivuhodný zlatý palác. Poseidon byl manželem Amphitrite, která byla jendou z Nereid aod které dostal Poseidon syna Tritona. Poseidon měl nespočet milostných románků. Jednou takto zatoužil po Demeter. Aby se ho zbavila požádala ho Demeter, aby vytvořil nejkrásnější zvíře, které kdy existovalo. Ten aby udělal dojem, vytvořil pro Demeter prvního koně. Podle určitých zpráv, byli jeho první pokusy neúspěšné a vniklo tak mnoho dalších zvířat. V době, kdy vytvářel koně, jeho zájem o Deeter však ochladl.

Zeus + Hera - Byl bohem nebes a vládce bohů na Olympu. Svrhl svého otce o přebral jeho vládu nad Olympskými bohy. Zeus byl považován za otce bohů a smrtelníků. Ačkoliv bohy ani smrtelníky nestvořil, byl považován za otce, protože byl ochráncem a vládcem jak bohů, tak lidské rasy. Jeho zbraní byl blesk. Jeho brněním byla egida (záštita), jeho ptákem orel a stromem dub. Byl oženěn s Hérou, lae jinak byl znám svými aférami, které vyúsťovali v počtu známých dětí a snad mnoho dalších, o kterých se neví, že byli jeho. Jeho oblíbeným dítětem byla Athéna, která se zrodila sama z jeho hlavy. Jedním z největších důvodů k oslavě pro Dia byly Olympické hry, které se konaly stejně jako dnes každé čtyři roky ve městě Olympia. Na toto období ustávali války mezi jednotlivými městy.
Svatba s Hérou začala svárem a svárem také pokračovalo i jejich další soužití. Spisovatelé představovali Héru jako soustavně žárlivou - díky Diovým milostným aférám. Trestala své sokyně a jejich děti, jak mezi bohy tak smrtelníky nesmiřitelným vztekem. Jejími posvátnými zvířaty byl páv, jako symbol hrdosti (její kočár byl tažen pávy) a kráva (byla známá také jako Bopis - "s kravskými očima"- později jen "s velkýma očima"). Jejím oblíbeným městem byl Argos.

Demeter + Zeus - Bohyně obilí a sběru. Naučila lidstvo umění setí a orání, aby mohlo ukončit svůj kočovný způsob žití. Ucházel se o ni Poseidon, ale byl odmítnut. Aby mu unikla, utekla do Arkádie, kde v přestrojení za kobylu, splynula se stádem krále Oncuse. Poseidon nicméně pokračoval v pátrání a změnil se ve hřebce a následek se Demeter stala matkou koně Ariona.
Když byla její dcera Persephone unesena Hádem, bohem podsvětí, byla Demeter natolik zarmoucena, že zanedbávala zem a nerostli žádné rostliny a svět uchvátil hlad. Zeus, zděšen nad touto situací, požadoval, aby jeho bratr Hádes vrátil Persephonu své matce. Hádes souhlasil, ale než dívku propustil, přinutil ji sníst granátové jablko, které způsobovalo, že Persephone každý rok cítila potřebu přijít na 4 měsíce za Hádem. Z radosti opětovného setkání, Demeter přinutila zemi, aby vydala bohatou úrodu. NIcméně její smutek se vracel každý podzim, když Persephone odcházela za Hádem do podsvětí. Odumíraní vegetace v zimním období, bylo tak výsledkem tohoto smutku.

Persephone - Persephone byla královnou podsvětí a dcerou Demeter a Dia. Byla tak nádherná, že po ní zatoužil Hádes. Navzdory Diova souhlasu byla Demeter proti atak Hádovi nezbylo, než využít příležitosti, když Persephone sbírala květiny a panenskou dívku unesl do svého království. Persephone byla znamením obživnutí přírody na jaře. Mezi její přínosy patří pochodeň, koruna, žezlo a stébla obilí.

Leto + Zeus - matka Artemis a bohyně loveckého luku. byla milována bohem Diem. Héra vypověděla Léto, když měla mít s Diem dítě. Všechny země a ostrovy se obávali zloby Héry a tak odmítali Léto poskytnou domov, kde by mohla dítě porodit. Nakonec ve svém putování vstoupila na malý ostrov v Egejském moři - Delos.

Iapetus - syn Urana a Gaei. Jeho ženou byla Clymene.

Athena nebo také Pallas-Athena,je jedním z nejdůležitějších bohů řecké mytologie. Byla bohyní moudrosti, války, umění, výroby, spravedlnosti a dovednosti. Athena vyskočila plně vyzbrojená z čela Dia a byla také jeho oblíbeným potomkem. Byla divoká a odvážná v boji, ale schvalovala jen boje na obranu proti vnějším nepřátelům. byla také bohyní města, řemesla a zemědělství. Vynalezla uzdu, která lidem umožnila řídit koně, dále trumpetu, flétnu, hrnec, hrábě (nebo pohrabáč), jařmo, loď a kočár. Je zobrazována spolu s aegis (třepený plášť někdy zobrazovaný s hlavou Gorgony), přilbou a kopím.

Ares - Bůh války. Byl velmi agresivní a neoblíbený jak u bohů, tak lidí. Ares nebyl nepřemožitelný, a to ani pro lidi. symbolizoval brutální podstatu války. Byl sice nesmrtelný, ale kdykoliv utrpěl zranění, běžel zpátky ke svému otci - Diovi, který ho uzdravil. Byl uctíván převážně v Thrákii.

Hebe Bohyně mládí. Spolu s Ganimedem nosili nektar a ambrosii bohům. Jejím úkolem bylo také připravovat Aresovi koupel a pomáhat Héře do kočáru. Hebe byla ženou Herakla.

Hephaestus - bůh ohně a kovářství (metalurgie). Narodil se chromý a slabý a krátce po narození byl vyvržen z Olympu. Ve většině legend byl ale opět brzo na Olympu ctěn a oženil se s Afroditou (bohyní lásky) nebo také Aglaia, která byla jednou ze tří Grácií. Věřilo se, že jeho dílna se nachází pod Etnou (vulkán na Sicílii). Pro bohy vyrobil mnoho krásných artefaktů, jako zbraně a klenoty.

Apollo Apollo byl v první řadě bohem proroctví. Někdy udělil dar proroctví také smrtelníkům, které měl rád, jako například trojské princezně Kassandře. Jako prorok a kouzelník je patronem medicíny a uzdravování. Byl rovněž nadaným hudebníkem, který těšil bohy svými dovednostmi při hře na lyru. Mimoto byl také mistrem v lukostřelbě a vynikajícím atletem a vítězem prvních Olympijkých her. Jeho sestrou - dvojčetem byla Artemis. Nejznámějším byl pro svou věštírnu v Delfách, kam jezdili lidé z celého Řecka, aby zjistili svou budoucnost. Apollo byl také bohem zemědělství a dobytkářství a bohem světla a pravdy.

Artemis - Artemis byla bohyní lovu a zvířat a také rození dětí. Byla sestrou Apolla. Jako měsíční bohyně byla někdy ztotožňována s bohyní Selene a Hecate. Přisuzuje se jí luk a šíp a posvátnými zvířaty jsou pes, jelen a husa. Jejím nejpropracovanějším chrámem byl chrám v Ephezu.

Atlas - syn titána Iapeta a nymfy Clymene a bratr Prométhea. Atlas bojoval s titány ve válce proti olympskému božstvu. Atlas seslat hromy na nebesa a za tento čin ho Zeus potrestal odsouzením k věčnému držení země a nebes na svých ramenech. Byl otcem Hesperid, nymf, které hlídali strom se zlatými jablky.

Prometheus - Prometheus byl nejmoudřejším Titánem, známým jako přítel a dobrodinec lidstva. Ukradl posvátný oheň z ohniště Dia a bohů. Také podfoukl bohy, když při obětech byla bohům dávána málo využitelná část zvířat, zatímco na lidi zůstalo to nejlepší. Zeus přikázal navěky přikovat Prométhea na Kavkaze, kde mu orel každý den užíral z jater, které mu opět dorůstali. Takto si užíval, dokud Herakles nezbedného ptáka nezabil.

Epimetheus - Epimetheus byl Titán, jehož jméno znamenalo postmyšlenkový. Byl byl pověřen spolu s jeho bratrem Prometheem, aby stvořili lidstvo. Hloupě ignoroval varování svého bratra před Diovými dary. Přijal Pandorru za manželku, což mělo za následek příchod chorob a smutku na zem.

Maia + Zeus - Maia byla dcerou Atlase a jednou z Diových milenek. Společně z Diem byla matkou Hermese.

Dione + Zeus - bohyně nebo Titánka Dione se přičiněním Dia stala matkou Afrodity.

Hermes hlavní prací Hermese bylo dělat posla. Jako speciální kurýr Dia měl Hermes okřídlené sandály a klobouk. Nosil také kouzelnou hůlku ovinutou hady. Vodil duše mrtvých do podsvětí a také se věřilo, že měl zvláštní magickou moc nad spánkem a sny. Jen pět minut poté, co se narodil ukradl stádo krav Apollovi. vynalezl lyru, kterou vyrobil z vnitřností krav. Hermes byl díky svému činu z útlého dětství patronem šibalství a zlodějů. byl zobrazován s poslovskou holí, okřídlenými boty a čepicí (petassos).

Afrodita - bohyně lásky a krásy. Afrodita byla milována a milovala mnohými bohy i lidmi. Mezi jejími smrtelnými milenci byl například Adonis. Mezi její syny patří například Eros, Anteros, Hymenaios a Aeneas (toho měla s trójským milencem Anchisem). Snad nejslavnější legendou o Afroditě je příběh o Trojské válce. Jinak byla Afrodita ženou Hephaesta. Jejím stromem byla myrta a posvátnými ptáky holub, labuť a vrabec.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama